ការចែករំលែកបទពិសោធ នៃការនិពន្ធប្រលោមលោកបែបប្រវត្តិសាស្ត្រ

June 10, 2018

តើអ្នកណាខ្លះជាអ្នកគាំទ្រស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធ ប៊ុនចាន់ សុក្រសិរី?

តើអ្វីទៅជាចំណុចពិសេសនៃសាច់រឿងប្រលោមលោករបស់គាត់?

ដើម្បីសរសេរប្រលោមលោកដែលមានរឿងរ៉ាវប្រវត្តិសាស្ត្រលាយឡំនឹងសាច់រឿងប្រឌិត តើអ្នកនិពន្ធរូបនេះមានវិធីសាស្ត្រយ៉ាងណាខ្លះ?

ជួបជាមួយអ្នកនិពន្ធ ប៊ុនចាន់ សុក្រសិរី នៅក្នុងកម្មវិធី ”ការចែករំលែកបទពិសោធ នៃការនិពន្ធប្រលោមលោកបែបប្រវត្តិសាស្ត្រ” នៅ ថ្ងៃទី ១៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០១៨ចាប់ពីម៉ោង៩ព្រឹកដល់១១ព្រឹក នៅThe Desk Coworking Space ជិតរដ្ឋបាលជលផល ។